AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
   
Malın kodu     
Skip Navigation Links.
01 Diri heyvanlar
02 Ət və qida üçün yararlı ət əlavələri
03 Balıqlar və xərçəngkimilər, mollyusklar və digər su onurğasızları
04 Süd məhsulları; quş yumurtası; təbii bal, başqa yerdə adı çəkilməyən və təsnif olunmayan heyvan mənşəli ərzaq məhsulları
05 Başqa yerdə adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan heyvan mənşəli məhsullar
06 Canlı ağaclar və digər bitkilər; bitkilərin kökləri, soğanaqları və digər analoji hissələri; kəsilmiş çiçəklər və dekorativ bitkilər
07 Tərəvəz və bəzi yeməli meyvəköklülər və kök yumruları
08 Yeməli meyvələr və qoz-fındıq; sitrus meyvələrinin qabıqları və ya qovun qabıqcıqları
09 Qəhvə, çay, mate və ya paraqvay çayı və ədviyyatlar
10 Dənli bitkilər
11 Unüyütmə-yarma sənayesi məhsulları; səməni; nişastalar; inulin; buğda kleykovinası
12 Yağlı toxum və bar; digər toxumlar, bar və taxıl; dərman bitkiləri və texniki məqsədlər üçün bitkilər; saman və yem
13 Təmizlənməmiş təbii şellak; kitrələr, qatranlar və digər bitki şirələri və ekstraktları
14 Toxuma (hörgü) məmulatlarının hazırlanması üçün bitki mənşəli materiallar; başqa yerdə adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan digər bitki mənşəli məhsullar
15 Heyvan və ya bitki mənşəli piylər və yağlar və onların parçalanması nəticəsində alınan məhsullar; hazır yeyinti piyləri; heyvan və ya bitki mənşəli mumlar
16 Ətdən, balıqdan və ya xərçəngkimilərdən, mollyusklardan və ya digər su onurğasızlarından alınan hazır məhsullar
17 Şəkər və şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatları
18 Kakao və ondan hazırlanan məhsullar
19 Taxıldan, undan, nişastadan və ya süddən alınan hazır məhsullar; un qənnadı məmulatları
20 Tərəvəzlərin, meyvələrin, qoz-fındığın və ya bitkilərin digər hissələrinin emal məhsulları
21 Müxtəlif ərzaq məhsulları
22 ALKOQOLLU VƏ ALKOQOLSUZ İÇKİLƏR VƏ SİRKƏ
23 Yeyinti sənayesinin qalıqları və tullantıları; heyvanlar üçün hazır yemlər
24 Tütün və tütünün sənaye əvəzediciləri
25 Duz; kükürd; torpaq və daş; suvaq materialları, əhəng və sement
26 Filizlər, şlaklar və kül
27 Mineral yanacaq, neft və onların qovulma məhsulları; bitum tərkibli maddələr; mineral mumlar
28 Qeyri-üzvi kimya məhsulları; qiymətli metalların, nadir torpaq metallarının, radioaktiv elementlərin və ya izotopların qeyri-üzvi və ya üzvi birləşmələri
29 Üzvi kimyəvi birləşmələr
30 Əczaçılıq məhsulları
31 Gübrələr
32 Aşılayıcı və boyayıcı ekstraktlar, tanninlər və onların törəmələri; boyaqlar, piqmentlər və digər boyayıcı maddələr; boyalar və laklar; zamazkalar və digər mastikalar; tipoqrafiya boyaqları, mürəkkəblər, tuş
33 Efir yağları və rezinoidlər; ətriyyat, kosmetik və tualet vasitələri
34 Sabun, səthi-aktiv üzvi maddələr, yuyucu vasitələr, sürtkü materialları, süni və hazır mumlar, təmizləmə və cilalama üçün tərkiblər, şamlar və analoji məmulatlar, yapma üçün pasta, plastilin, «diş müalicəsi mumu» və diş müalicəsi üçün gips əsaslı tərkiblər
35 Zülal tərkibli maddələr; modifikasiya olunmuş nişastalar; yapışqanlar; fermentlər
36 Partlayıcı maddələr; pirotexnika məmulatları; kibritlər; pirofor ərintilər; bəzi yanar maddələr
37 Foto və kino malları
38 Digər kimyəvi məhsullar
39 Plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatlar
40 Kauçuk, rezin və onlardan hazırlanan məmulatlar
41 Emal olunmamış gön (təbii xəzdən başqa) və aşılanmış dəri
42 Dəri məmulatları; sərraclıq-yəhər məmulatları və qoşqu ləvazimatları; yol ləvazimatları, qadın çantaları və analoji mallar; heyvanların bağırsaqlarından hazırlanan məmulatlar (barama fibroinindən olan liflər istisna olmaqla)
43 Təbii və süni xəz; ondan hazırlanan məmulatlar
44 Oduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar; ağac kömürü
45 Mantar və ondan hazırlanan məmulatlar
46 Küləşdən, alfadan və digər materiallardan hörmə üçün hazırlanan məmulatlar; səbət məmulatları və hörülmüş məmulatlar
47 Oduncaqdan və ya digər lifli sellüloz materiallardan hazırlanan kütlə; regenerasiya edilən kağız və karton (makulatura və tullantılar)
48 Kağız və karton; kağız kütlədən, kağızdan və ya kartondan hazırlanan məmulatlar
49 Çap kitablar, qəzetlər, reproduksiyalar və poliqrafiya sənayesinin digər məmulatları; əlyazmalar, makinada yazılan mətnlər və planlar
50 İpək
51 Yun, zərif və ya qaba heyvan tükü; at tükündən iplik və parça
52 Pambıq
53 Digər bitki mənşəli toxuculuq lifləri; kağız iplik və kağız iplikdən parçalar
54 Kimyəvi saplar, kimyəvi toxuculuq materiallarından olan yastı və analoji saplar
55 Kimyəvi liflər
56 Pambıq (vata), keçə və ya fetr və toxunmamış materiallar; xüsusi iplik; ciyə (viş), kəndir, kanat və troslar və onlardan məmulatlar
57 Xalçalar və digər toxunma döşəmə örtükləri
58 Xüsusi parçalar; taftinqli (baftalı) toxuculuq materialları; krujevalar; qobelenlər; bəzək materialları; tikmələr
59 Hopdurulmuş, üzlüklü, təkrarlanmış toxuculuq materialları; texniki təyinatlı toxuculuq məmulatları
60 Maşınla və əllə toxunma trikotaj parçalar
61 Maşin və ya əl toxunuşlu trikotaj geyim əşyalari və geyim ləvazimatlari.
62 Paltar və geyim ləvazimatları, maşınla və ya əllə toxunmuş trikotajdan başqa
63 Digər hazır toxuculuq məmulatları; dəstlər; işlənmiş geyimlər və toxuculuq məmulatları; cır-cındır
64 Ayaqqabılar, getrlər və analoji məmulatlar; onların hissələri
65 Baş geyimləri və onların hissələri
66 Çətirlər, gündən qoruyucu çətirlər, çəliklər, çəlik-oturacaqlar, qırmanc, minik atları üçün qamçılar və onların hissələri
67 Emal edilmiş lələk və pərğu və onlardan hazırlanmış məmulatlar; süni çiçəklər; insan saçından məmulatlar
68 Daş, gips, sement, asbest, slyuda və analoji materialdan məmulatlar
69 Keramika məmulatları
70 Şüşə və ondan hazırlanan məmulatlar
71 Təbii və ya yetişdirilmiş mirvari, qiymətli və ya azqiymətli daşlar, qiymətli metallar, üzərinə qiymətli metal çəkilmiş metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar; bijuteriya; sikkələr
72 Qara metallar
73 Qara metallardan məmulatlar
74 Mis və ondan hazırlanan məmulatlar
75 Nikel və ondan hazırlanan məmulatlar
76 Alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar
78 Qurğuşun və ondan hazırlanan məmulatlar
79 Sink və ondan hazırlanan məmulatlar
80 Qalay və ondan hazırlanan məmulatlar
81 Digər qiymətsiz metallar; metal keramikası; onlardan hazırlanan məmulatlar
82 Qiymətsiz metallardan alətlər, qurğular, bıçaq məmulatları, qaşıqlar və çəngəllər; onların qiymətsiz metallardan olan hissələri
83 Qiymətsiz metallardan hazırlanan digər məmulatlar
84 Nüvə reaktorları, qazanlar, avadanlıq və mexaniki qurğular; onların hissələri
85 Elektrik maşınları və avadanlıqları, onların hissələri; səsyazma və səsləndirmə aparaturası, televiziya təsvirlərinin və səslərinin yazılması və canlandırılması üçün aparatura, onların hissələri və ləvazimatları
86 Dəmiryol lokomotivləri və ya mühərrikli tramvay vaqonları, dəmiryol nəqliyyat vasitələri və onların hissələri; dəmiryol və ya tramvay xətləri üçün yol avadanlıqları və qurğuları, onların hissələri; mexaniki (elektromexaniki daxil olmaqla) siqnal avadanlıqlarının bütün növləri
87 Yerüstü nəqliyyat vasitələri, dəmiryolu və tramvay nəqliyyat vasitələrindən başqa, və onların hissələri və ləvazimatları
88 Uçan aparatlar, kosmik aparatlar və onların hissələri
89 Gəmilər, qayıqlar və üzən konstruksiyalar
90 Optik, fotoqrafik, kinematoqrafiya, ölçü, nəzarət, ən dəqiq, tibbi və ya cərrahiyyə alətləri və aparatları; onların hissələri və ləvazimatları
91 Bütün növ saatlar və onların hissələri
92 Musiqi alətləri; onların hissələri və ləvazimatları
93 Silah və sursat; onların hissələri və ləvazimatları
94 Mebel; yataq ləvazimatları, döşəklər, döşək əsasları, divan yastıqları və analoji doldurulma mebel ləvazimatları; başqa yerdə adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan lampalar və işıqlandırıcı avadanlıqlar; üzərində ad və ya ünvan yazılmış işıq tablo və lövhələri və analoji məmulatlar; yığma tikinti konstruksiyaları
95 Oyuncaqlar, oyunlar və idman inventarı; onların hissələri və ləvazimatları
96 Müxtəlif hazır məmulatlar
97 İncəsənət əsərləri, kolleksiya əşyaları və antikvariat
9999999999